Hyarchis resources - Blijf datamanagement een stap voor

Kennisbank

Filter by industry
KYC Woordenlijst
a c d f i k m p r s t u w

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de financiële toezichthouder die in Nederland toezicht houdt op financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving. De AFM ziet erop toe dat de financiële markten in Nederland op een eerlijke, transparante en efficiënte manier werken en dat beleggers worden beschermd tegen financiële fraude en misbruik.
Copy to clipboard

AML

AML staat voor Anti Money Laundering: het uitvoeren van transacties om illegaal verkregen geld om te zetten in legaal geld. Met name in de bancaire en financiële dienstverlening lopen bedrijven het risico dat hun klanten zich niet houden aan de anti-witwasregels die de overheid heeft gesteld.
Copy to clipboard

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. De AVG is op 14 april 2016 goedgekeurd door het Europees Parlement en is op 25 mei 2018 in werking getreden. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Copy to clipboard

Compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het is soms ook de aanduiding van de afdeling in een organisatie die de compliancefunctie vervult: het bijstaan van het bestuur bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met de geldende wet- en regelgeving.
Copy to clipboard

Customer Due Diligence (CDD)

Customer Due Diligence is een onderdeel van een ken-uw-klant onderzoek. Met een CDD-onderzoek doen financiële instellingen onderzoek naar hun cliënten en op basis daarvan maken zij een risico-inschatting. Door het CDD-onderzoek op de juiste manier uit te voeren en toe te passen voorkomt een financiële instelling dat zij worden gebruikt voor het witwassen van geld of voor frauderen. CDD is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Copy to clipboard

Cyberbeveiliging

Cyberbeveiliging verwijst naar de praktijk van het beschermen van computersystemen, netwerken en andere digitale activa tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, schade of andere kwaadaardige handelingen. Het omvat een reeks activiteiten, technologieën en praktijken die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie en digitale bronnen te waarborgen.
Copy to clipboard

Digitale identiteitscontrole

Een digitale identiteit is een online- of netwerkidentiteit die wordt gebruikt voor interactie met digitale bronnen, online, ai-aangedreven services. In een technologische context is of zou digitale identiteit uniek moeten zijn voor een individu, hun bestaan bewijzen en hun eigenschappen definiëren. Een digitale identiteit kan een online gebruikersnaam of schermnaam zijn, of een complexere digitale identiteit die met digitale middelen wordt geverifieerd en geauthenticeerd. En dit leidt direct tot de definitie van digitale identiteitsverificatie: het is het proces van authenticatie van de identiteit van een individu met behulp van digitale middelen. Dit kan worden gedaan door het gebruik van digitale handtekeningen, biometrie of andere digitale middelen.
Copy to clipboard

DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland. Vanuit haar kerntaak, het toezien op financiële stabiliteit werkt DNB aan prijsstabiliteit, een schokbestendig financieel systeem, een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer en solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.
Copy to clipboard

Financial Intelligence Unit - Nederland

De FIU-Nederland is op basis van de Wwft de organisatie waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Het CFT begeleidt financiële instellingen en toetst regelmatig of zij voldoen aan de Nederlandse AML-regelgeving. De organisatie coördineert ook met andere nationale en internationale instanties in de strijd tegen financiële criminaliteit.
Copy to clipboard

Financiële criminaliteit

Onder financiële criminaliteit vallen alle misdaden waarbij geld of andere eigendommen van iemand anders worden afgenomen om financieel of professioneel gewin te verkrijgen.
Copy to clipboard

Fraudedetectie

Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en voorkomen van frauduleuze activiteiten of gedragingen binnen een organisatie. Dit kan het gebruik van verschillende data-analyse- en detectietechnieken inhouden om patronen of anomalieën te identificeren die op fraude kunnen wijzen, zoals onverwachte veranderingen in financiële transacties of onregelmatige patronen in gebruikersgedrag.
Copy to clipboard

IBAN

Het IBAN (International Bank Account Number) is een gestandaardiseerd nummeringssysteem dat wordt gebruikt om buitenlandse banken te identificeren en de verwerking van internationale geldovermakingen te vergemakkelijken. Het wordt algemeen aanvaard in de meeste Europese landen, maar wordt in beperkte mate gebruikt in de Verenigde Staten en Canada. Het IBAN-systeem geeft extra informatie over grensoverschrijdende betalingen, waardoor het voor financiële instellingen gemakkelijker wordt om deze transacties nauwkeurig te verwerken.
Copy to clipboard

Identiteitsverificatie

Identiteitsverificatie, ook wel authenticatie genoemd, is de handeling waarbij de juistheid van een identiteit wordt bevestigd door middel van vergelijking van inloggegevens van de persoon die toegang zoekt met de inloggegevens die eerder zijn geregistreerd en opgeslagen. In dit proces wordt de door het individu verstrekte informatie geverifieerd aan de hand van de opgeslagen gegevens om de legitimiteit van de geclaimde identiteit te bepalen.
Copy to clipboard

InsurTech

Insurtech verwijst naar het gebruik van technologie om de verzekeringssector te innoveren en te verbeteren, waardoor deze efficiënter, kosteneffectiever en klantgerichter wordt . InsurTech- bedrijven gebruiken verschillende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, big data, blockchain en het internet der dingen (IoT) om nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen die de manier veranderen waarop verzekeringen worden gekocht, verkocht, onderschreven en beheerd.
Copy to clipboard

KBA

KBA, een afkorting van Knowledge-Based Authentication, is een vorm van identiteitsverificatie die berust op iemands kennis van privé-informatie. Deze methode vereist dat individuen antwoorden geven op gepersonaliseerde vragen die vooraf zijn bepaald of door een computer zijn gegenereerd om hun identiteit te bewijzen.
Copy to clipboard

KYB

KYB, wat staat voor Know Your Business, is een due diligence-proces ontworpen om de structuur, het eigendom, het doel en de activiteiten van een bepaald bedrijf te verifiëren. Het doel is om bedrijven in staat te stellen de legitimiteit te bevestigen van de entiteiten waarmee ze zaken doen. Door KYB uit te voeren, kunnen bedrijven zich beter beschermen tegen potentiële risico's en weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot hun partnerschappen en transacties.
Copy to clipboard

KYC

Know Your Customer, letterlijk: ken uw klant. KYC verwijst naar het proces van het verifiëren van de identiteit van een klant,. Het doel van KYC is het helpen voorkomen van witwassen, fraude en andere financiële misdaden door ervoor te zorgen dat bedrijven weten wie hun klanten zijn, waardoor zij risico's goed kunnen inschatten.
Copy to clipboard

KYC-checks

Het doel van KYC-checks is het controleren van door klanten verstrekte informatie. Door KYC-checks uit te voeren, kunnen instellingen het risico op financiële misdrijven verkleinen en ervoor zorgen dat ze blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Copy to clipboard

KYC-monitoringproces

Met KYC-monitoring zorgen bedrijven ervoor dat klantinformatie nauwkeurig en up-to-date blijft en kunnen ze activiteiten opsporen die een risico op financiële criminaliteit kunnen vormen.
Copy to clipboard

KYC-onboardingproces

Het KYC-onboardingproces omvat alle juridische procedures die bedrijven moeten volgen voordat ze met een nieuwe klant werken. Hieronder vallen onder andere het verzamelen en verifiëren van klantgegevens. De minimale klantgegevens die nodig zijn voor identificatie omvatten doorgaans de naam, geboortedatum en adres van de klant. De specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn, kunnen echter per land verschillen. Door AML-conforme onboarding van klanten uit te voeren, kunnen bedrijven het witwassen van geld en andere financiële misdaden voorkomen en tegelijkertijd voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.
Copy to clipboard

KYC-remediationproces

KYC-remediation is het proces van het bijwerken en verifiëren van bestaande klantinformatie die onvolledig, verouderd of onnauwkeurig is om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de wettelijke vereisten.
Copy to clipboard

MiFID, MiFID II, MiFIR

MiFID, MiFID II en MiFIR zijn verordeningen van de Europese Unie die tot doel hebben de transparantie en beleggersbescherming op de financiële markten te verbeteren. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) werd voor het eerst geïntroduceerd in 2007 en vormde een kader voor beleggingsdiensten en -activiteiten in de hele EU. De verordening had tot doel concurrentie, beleggersbescherming en efficiënte markten te bevorderen door regels vast te stellen voor markttransparantie, beleggersbescherming en de organisatie en het gedrag van beleggingsondernemingen. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) is een bijgewerkte versie van MiFID die in januari 2018 in werking is getreden. Het versterkt het regelgevingskader door het toepassingsgebied van de oorspronkelijke verordening te vergroten, de bescherming van beleggers te verbeteren en de werking van de financiële markten te verbeteren. MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) is een gerelateerde verordening die tegelijk met MiFID II in werking is getreden. Het vormt een aanvulling op MiFID II door een gedetailleerd raamwerk te bieden voor rapportage, transparantie en handel in financiële instrumenten. Enkele van de belangrijkste kenmerken van MiFIR zijn de verplichte rapportage van transacties aan een goedgekeurd transactieregister, de introductie van nieuwe transparantievereisten voor bepaalde instrumenten en het opstellen van regels voor de werking van handelsplatformen.
Copy to clipboard

PEP

Een PEP, of politiek prominente persoon, is iemand die een openbare functie op hoog niveau bekleedt of heeft bekleed, zoals een politicus of rechter. Vanwege de invloed die zij uitoefenen, lopen PEP's een groter risico betrokken te raken bij activiteiten zoals het witwassen van geld, afpersing en financiële fraude. Dit betekent dat de omgang met PEP's specifieke risico's met zich meebrengt voor financiële instellingen.
Copy to clipboard

PSD2

Het staat voor "Payment Services Directive 2" in het Engels, en in het Nederlands staat het bekend als  Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende betalingsdiensten in de interne markt 2. Het is een richtlijn van de Europese Unie die elektronische betalingsdiensten reguleert en tot doel heeft de concurrentie, transparantie en veiligheid in de financiële sector te vergroten.
Copy to clipboard

RegTech

RegTech, of regulatory technology, verwijst naar technologische oplossingen die zijn ontworpen om bedrijven te helpen voldoen aan wet- en regelgeving. Regtech-oplossingen kunnen bedrijven helpen bij het automatiseren van complianceprocessen, het verminderen van het risico op niet-naleving en het verhogen van de efficiëntie van wettelijke rapportage. Dit kunnen oplossingen zijn voor gebieden zoals anti-witwaspraktijken (AML) en know-your-customer-compliance (KYC), gegevensbescherming en fraudepreventie.
Copy to clipboard

Regulatory Reporting

Regulatory reporting is het proces van het indienen van informatie bij toezichthouders, zoals overheidsinstanties of brancheverenigingen, om te voldoen aan wettelijke of branchespecifieke vereisten. Het doel van wettelijke rapportage is ervoor te zorgen dat organisaties hun verplichtingen jegens verschillende belanghebbenden nakomen en werken op een manier die in overeenstemming is met wettelijke of regelgevende vereisten.
Copy to clipboard

Regulatory Sandbox

In een regulatory sandbox kunnen ondernemingen producten of diensten testen zonder dat zij meteen aan alle wettelijke verplichtingen moeten voldoen. In Nederland staat het bekend als "Maatwerk voor Innovatie" in Nederland, is een programma dat is opgezet door DNB en de AFM, om te zorgen dat marktpartijen hun innovatieve financiële producten, diensten of bedrijfsmodellen zonder onnodige belemmeringen in de markt kunnen zetten. Maatwerk voor Innovatie is beschikbaar voor alle financiële ondernemingen met een innovatief financieel concept. Dit geldt voor zowel bestaande en vergunninghoudende partijen, als voor nieuwkomers.
Copy to clipboard

Spoofing

We spreken van spoofing als er een trucje gebruikt wordt om een andere identiteit aan te nemen. Bijvoorbeeld wanneer een oplichter zich voordoet als een medewerker van de bank, een helpdesk of webwinkel.
Copy to clipboard

Terrorismefinanciering

Terrorismefinanciering is de verzamelnaam voor handelingen die uiteindelijk het doel hebben om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Het gaat om alle vormen van bijstand aan terroristische groeperingen of individuele personen met terroristisch oogmerk. Terrorismefinanciering is breder dan financiële steun alleen. Het kan ook gaan om het leveren van goederen of diensten. Denk bijvoorbeeld aan het werven van fondsen, het geven van informatie over financiering, maar ook het daadwerkelijk beschikbaar stellen van goederen of geldelijke steun voor een aanslag.
Copy to clipboard

Transactiemonitoring

Transactiemonitoring is een continu beveiligingsproces dat door bedrijven wordt gebruikt om mogelijk verdachte transacties te identificeren. Dit omvat het gebruik van software die abnormale patronen kan identificeren en overdrachten en transacties in digitale of fiatvaluta nauwkeurig kan onderzoeken.
Copy to clipboard

UBO

De ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) van een vennootschap is een natuurlijk persoon die invloed heeft op het beleid van een vennootschap of recht heeft op een groot deel van de winst die een vennootschap maakt. Een natuurlijk persoon kwalificeert als UBO indien hij 25% of meer van de aandelen in een vennootschap bezit. Een instelling moet bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie nagaan wie de UBO(’s) is. De identiteit van de UBO(’s) moet worden vastgesteld en geverifieerd.
Copy to clipboard

Watchlist-screening

Het is de lijst van personen onder toezicht die zowel nationale als internationale overheids-, wetshandhavings- en regelgevende databases omvat. Deze databases bevatten informatie over personen die op straflijsten staan of verboden zijn in bepaalde sectoren, zoals de financiële sector en de gezondheidszorg. De lijst bevat ook personen zoals speciaal aangewezen onderdanen, terroristen, drugshandelaren, witwassers, geblokkeerde personen en partijen die onderworpen zijn aan verschillende economische sanctieprogramma's, die geen zaken mogen doen.
Copy to clipboard

WTA

De Wet toezicht accountantsorganisaties of Wta is een op 28 juni 2005 aangenomen wet in Nederland waarin onder meer onafhankelijk publiek toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren geregeld wordt. Het toezicht is in de Wta toebedeeld aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Copy to clipboard

WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is een wet ter uitvoering van de derde Europese witwasrichtlijn. De wet, die van kracht is geworden per 1 augustus 2008, heeft de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd. Hierdoor is het voor instellingen die te maken hebben met de anti-witwaswetgeving gemakkelijker geworden om inzicht te krijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen.
Copy to clipboard

Wil je meer weten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf één stap voor.

Contactinformatie